POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Data ultimei actualizări: 25.03.2021

Prin prezenta Politică ne propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatțe a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “GDPR”).

Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate.

 1. CINE SUNTEM NOI

Această Politică de confidențialitate se aplică site-ului ilvolostore.com deținut de ATZEMOS SRL, cu sediul în București, str. Daniel Constantin, Nr. 8, Sector 1, nr. înregistrare ONRC J40/13729/2020, CUI RO 43207582.

Pentru orice informații suplimentare privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de email: gdpr@ilvolostore.com.

 1. DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vă înregistraţi pe site-ul nostru, plasaţi o comandă, vă abonați la newsletter-ul nostru, completați un formular diponibil pe site sau ne contactați prin email. 

În contextul comercializării produselor noastre, în scopul încheierii și executării contractelor, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date: nume, prenume, adresă de livrare și/sau de facturare, adresă de e-mail, număr de telefon.

Din motive de securitate, in cazul platilor online, noi nu avem acces la modalitățile dumneavoastră de plată (detalii cardului, detaliile contului bancar). Pentru efectuarea plăților online folosim serviciile  procesatorului de plati Stripe (https://stripe.com/en-ro/privacy ).

Minorii sub vârsta de 16 ani nu trebuie să prezinte nicio informație cu caracter personal fără consimțământul părinților sau tutorilor lor. Recomandăm ca toţi părinţii să își informeze copiii în legătură cu utilizarea responsabilă și în condiţii de siguranţă a datelor personale pe internet. Dacă descoperim că informaţii personale de la minori cu vârsta sub 16 ani au fost colectate în necunoştinţă de cauză, vor fi imediat eliminate din înregistrări în măsura practic posibilă. 

Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări comerciale sau de marketing decât dacă optați  pentru o astfel de comunicare. Chiar și în asemenea cazuri, ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona prin retragerea consimțământului dumneavoastră în orice moment.

Pentru vizitatorii site-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookie .(link)

 1. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

3.1. Comercializarea produselor noastre:

 • Crearea și administrarea contului pe site;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau la bunurile achiziționate, inclusiv returnarea produselor și rambursarea contravalorii conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport cu privire la comenzile dumneavoastră;
 • Furnizarea de feedback cu privire la produsele achiziționate

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră în aceste scopuri este cel al încheierii și executării unui contract cu dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislatia aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

3.2. Marketing si comunicări comerciale:

Pentru a vă informa cu privire la cele mai bune oferte privind produsele noastre dorim să vă putem trimite comunicări comerciale prin email.

Temeiul legal al prelucrării datelor în acest scop îl constituie consimțământul dumneavoastră oferit în prealabil. Aveți posibilitatea de a vă retrage în orice moment consimțământul oferit, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul fiecărei comunicări primite.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comerciala. Vă asigurăm că luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

3.3. Apărarea intereselor noastre legitime:

 • Măsuri de protecție a site-ului și a utilizatorilor platformei față de atacuri cibernetice,
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri, pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră;

Temeiul legal al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne îmbunătăți constant serviciile și a proteja activitatea comercială. În acest sens, ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

 1. CARE ESTE DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate doar atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și legale, în fiecare caz în parte.

În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea vor fi șterse periodic, cu excepția cazului în care este necesară o prelucrare temporară ulterioară în următoarele scopuri:

 • Îndeplinirea datoriei de a păstra datele în conformitate cu legislația fiscală românească, care prevede obligația păstrării/documentării datelor personale între doi și zece ani. 
 • Păstrarea datelor care pot servi ca probe în eventuale dispute sau litigii, în conformitate cu termenele limită de prescripție aplicabile. Aceste termene de prescripție pot avea o durată de până la 10 de ani, deși în mod curent perioada este de trei ani. 
 1. REGIMUL TRANSFERURILOR INTERNAȚIONALE

Atunci când este necesar pentru aducerea la îndeplinire a obiectului contractului încheiat cu dumneavoastră, și numai în situații specifice sau în baza unor garanții adecvate, vom transfera în străinatate date cu caracter personal, după caz, inclusiv către state care nu asigură un nivel de protecție adecvat al acestora. În aceste situații, transferul datelor către respectivele state se întemeiază pe prevederile GDPR referitoare la: transferul care este necesar pentru executarea unui contract sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea dumneavoastră, după caz, transferul care este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate.

În situația în care este necesar să se transfere date cu caracter personal către țări terțe/organizații internaționale și în alte circumstanțe, vom proceda în acest sens numai cu garanțiile prevăzute legal pentru aceste transferuri.

 1. CINE POATE AVEA ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal și a unor angajamente de confidențialitate, în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor noastre față de dumneavoastră, putem oferi acces furnizorilor de servicii de curierat, de plată/bancare, IT, juridice, consiliere și consultare, precum și vânzări și marketing. 

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea transmite anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 1. MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII

ATZEMOS S.R.L. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În limitele și condițiile prevăzute de GDPR, fiecare persoană vizată își poate exercita dreptul:

 • de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor realizate anterior retragerii consimțământului;
 • de acces la date în conformitate cu articolul 15 GDPR; 
 • de rectificare a datelor în conformitate cu articolul 16 din GDPR; 
 • de ștergere a datelor în conformitate cu articolul 17 GDPR; 
 • să stabilească restricții de prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 18 GDPR; 
 • la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR; 
 • să se opună prelucrării, în conformitate cu articolul 21 GDPR; 
 • de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pre prelucrarea automata, în conformitate cu articolul 22 GDPR; 

Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: gdpr@ilvolostore.com.

Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care poate fi contactată la adresahttp://www.dataprotection.ro/. Fără a vă afecta dreptul de a depune o plângere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice nemulțumire pe cale amiabilă. 

PRIVACY POLICY

Date of latest update March 25, 2021

We hereby intend to inform you about how we collect, use, transfer and protect your personal data, in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter referred to as “GDPR”).

We reserve the right to periodically update this Privacy Policy to reflect any changes to the way your personal data is processed. In the event of any such changes, we will display the amended version of the Privacy Policy on the site.

 1. WHO WE ARE

This Privacy Policy applies to the ilvolostore.com website owned by ATZEMOS SRL, based in Bucharest, 8 Daniel Constantin Street, Sector 1, registered at the Trade Register Office under J40,/13729/2020,  Unique Registration Code (CUI) RO 43207582.

For any additional information regarding the processing of your personal data please contact us at the email address: gdpr@ilvolostore.com.

 1. PROCESSING YOUR PERSONAL DATA

We collect your personal data when you register on our site, place an order, subscribe to our newsletter, fill out a form available on the site or contact us by email.

In the context of marketing our products, in order to conclude and execute contracts, we mainly process the following types of data: name, surname, delivery and / or billing address, e-mail address, telephone number.

For security reasons, in the case of online payments, we do not have access to your payment methods (card details, bank account details). To make online payments we use the services of the Stripe payment processor (https://stripe.com/en-ro/privacy ).

Minors under the age of 16 shall not present any personal information without the consent of their parents or guardians. We recommend that all parents inform their children about the responsible and safe use of personal data on the Internet. If we find that personal information from minors under the age of 16 has been unknowingly collected, it will be immediately removed from the records to the extent practicable.

We do not use your data to send you commercial or marketing communications unless you opt for such communication. Even in such cases, we make sure that you have a simple option to unsubscribe by withdrawing your consent at any time.

For site visitors it is possible to collect data through cookies or other similar technologies, such as: IP address, internet browser, location, web pages accessed on our site, time spent on the site, internet network, device used. For more details, see the Cookie Policy.

 1. LEGAL PURPOSES AND GROUNDS FOR PROCESSING YOUR DATA

We will process your personal date for the following purposes:

3.1. Marketing our products:

 • Creating and managing the account on the site;
 • Order processing, including taking over, validating, shipping and invoicing;
 • Resolving cancellations or problems of any kind related to an order or purchased goods, including the return of products and reimbursement of value according to legal provisions;
 • Providing support services regarding your orders;
 • Providing feedback on purchased products

The legal basis for the processing of your data for these purposes is that of concluding and executing a contract with you. Certain processing subject to these purposes is also required by applicable law, including tax and accounting law.

Marketing and commercial communications:

In order to inform you about the best offers regarding our products, we want to be able to send you commercial communications by e-mail.

The legal basis for the processing of data for this purpose is your prior consent. You can withdraw your consent at any time by accessing the unsubscribe link displayed in each communication received.

In certain situations, we may base our marketing activities on our legitimate interest in promoting and developing our business. We assure you that we take all necessary measures to ensure that your fundamental rights and freedoms are not affected

3.3. Defending our legitimate interests:

 • Measures to protect the site and users of the platform from cyber attacks,
 • Measures to prevent and detect fraud attempts;
 • Measures to manage various other risks, to ensure the security of your data;

The legal basis for these types of processing is our legitimate interest in constantly improving our services and protecting our business. In this regard, we make sure that all the measures we take guarantee a balance between our interests and your fundamental rights and freedoms.

 1. THE DURATION OF YOUR DATA PROCESSING

Your personal data will only be stored for as long as is necessary to fulfill the purposes for which they were collected, in order to fulfill our contractual and legal obligations, in each case.

If the data are no longer required for the fulfillment of contractual or legal obligations, they will be deleted periodically, unless further temporary processing is required for the following purposes:

Fulfilling the duty to keep the data in accordance with the Romanian fiscal legilsation, which stipulates the obligation to keep / document personal datae from two to ten years.

Retention of data that may serve as evidence in any dispute or litigation, in accordance with the applicable limitation periods. These limitation periods may last up to 10 years, although the period is currently three years.

INTERNATIONAL DATA TRANSFER

When necessary for the fulfilment of the contract concluded with you, and only in specific situations or on the basis of appropriate guarantees, we will transfer personal data abroad, as appropriate, including to states that do not provide an adequate level of protection. of them. In such cases, the transfer of data to those States shall be based on the provisions of the GDPR concerning: the transfer which is necessary for the performance of a contract or for the application of pre-contractual measures taken at your request, as the case may be, the transfer which is necessary for the conclusion of a contract or for the performance of a contract concluded in the interest of the data subject.

In the event that it is necessary to transfer personal data to third countries / international organizations and in other circumstances, we will do so only with the guarantees provided by law for such transfers.

WHO CAN HAVE ACCESS TO YOUR DATA

In accordance with the legal provisions on the protection of personal data and confidentiality commitments, to the extent necessary to fulfill our obligations to you, we may provide access to courier, payment / banking, IT, legal, advisory and consulting service providers, as well as sales and marketing services.

If we have a legal obligation or if it is necessary to defend a legitimate interest, we may also transmit certain personal data to public authorities.

PROTECTION MEASURES AND GUARANTEES

ATZEMOS SRL implements appropriate technical and organizational measures to ensure a high level of security and protection of personal data. We use security methods and technologies, together with internal working policies and procedures, including control and audit, to protect personal data collected in accordance with applicable law.

RIGHTS OF THE DATA SUBJECT

Within the limits and under the conditions set out in the GDPR, each data subject may exercise their right to:

withdraw their consent for data processing, without affecting the legality of processing performed prior to withdrawal of consent;

access data in accordance with Article 15 of GDPR;

rectification of data in accordance with Art. 16 of the GDPR;

have their data deleted in accordance with Art. 17 of the GDPR;

data portability in accordance with Art. 20 of the GDPR;

oppose processing in accordance with Art. 21 of the GDPR;

not to be the subject of a decision based exclusively on automatic processing, in accordance with Art. 22 of the GDPR;

To exercise these rights, you can contact us by e-mail at: gdpr@ilvolostore.com.

Each data subject also has the right to submit a complaint to the National Authority for the Supervision of Personal Data Processing, which can be contacted at: http://www.dataprotection.ro/. Without prejudice to your right to lodge a complaint, please contact us in advance and we promise that we will make every effort to resolve any dissatisfaction amicably.